Na základě vládního opatření je školka od 1.3. do odvolání uzavřena.

V dokumentech každé pondělí naleznete pracovní listy a úkoly pro daná témata,která by se v týdnu probírala v jednotlivých třídách.

Ze závažných organizačních důvodů je přerušen i provoz školní jídelny.

Úplata za předškolní vzdělávání / školné / bude ponížena.K vyúčtování dojde v měsíci dubnu. 

Odkaz na žádost o ošetřovné níže-školka potvrzení nevydává

https://www.cssz.cz/web/cz/aktuální-informace-k-ošetřovnému

Přejeme pevné zdraví a doufáme,že se brzy opět sejdeme ve školce.

Zápis do MŠ proběhne 4.5. od 13,00 - 17,00 hod.V tento den rodiče odevzdají vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte vyplněný i od lékaře.Veškeré informace naleznete v dokumentech,kde najdete zároveň i potřebné formuláře.

 

Potvrzení pro zaměstnavatele o uzavření školy si vyplňuje sám zákonný zástupce dítěte na níže uvedených stránkách.Škola potvrzení již nevydává.

 https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

Informace pro rodiče k provozním  podmínkám- naleznete v dokumentech.

 

 Informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentech.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROJEKT 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188  - CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458

 

 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

 

Realizace :

 

Vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností,vybudování polytechnické učebny a polytechnického koutku.

Celková výše podpory činí - 1.284.690,- Kč

 

 

 PROJEKT  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-023/0003366  -


- Šablony pro MŠ Balónek


___________________________________________________________________________


 ___________________________________________________________________________


Je spolufinancován Evropskou unií


Projekt je zaměřen na osobnostní a sociální  rozvoj pedagogů,sdílení zkušeností a personální podpora škol.Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,kvalitnější vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.Celková výše podpory činí 428 448,- Kč.


________________________________________________________