Zatím do konce listopadu rušíme pohybový kroužek,platba na 2.pololetí bude ponížena za nezrealizované hodiny v 1.pololetí.

Na základě konzultace s hygieničkou hl.m.Prahy prosíme rodiče dětí 3. a 4.třídy, aby sledovali zdravotní stav svých dětí.Pokud by se vyskytly potíže na podezření Sars-covid 2,kontaktujte prosím svého obvodního lékaře.Ve 4.třídě máme jedno dítě pozitivní na Sars-covid-2.Ve školce bylo naposledy v pátek 23.10.

 

 

 

 

 

 

Platba  školného činí 500,- Kč /měsíčně příkazem na účet školy - 130338309 /0800 a stravné 800,- Kč/měsíčně a u dětí s OŠD výše stravného činí 900,- Kč/ měs. též příkazem na stejný účet.U platby nezapomeňte uvést variabilní symbol dítěte ,u školného je předčíslí99.

Výše stravného děti s OŠD 43,-Kč/celodenní strava ,37,- Kč bez odpol.svačiny,ostatní děti 40, Kč/celodenní a 40,- Kč bez odpol.svačiny.

Děti,které dovrší k 31.8.2021 6 let a děti s OŠD školné neplatí.

 

Informace pro rodiče k provozním  podmínkám- naleznete v dokumentech.

 

 Informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentech.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROJEKT 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188  - CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458

 

 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

 

Realizace :

 

Vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností,vybudování polytechnické učebny a polytechnického koutku.

Celková výše podpory činí - 1.284.690,- Kč

 

 

 PROJEKT  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-023/0003366  -


- Šablony pro MŠ Balónek


___________________________________________________________________________


 ___________________________________________________________________________


Je spolufinancován Evropskou unií


Projekt je zaměřen na osobnostní a sociální  rozvoj pedagogů,sdílení zkušeností a personální podpora škol.Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,kvalitnější vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.Celková výše podpory činí 428 448,- Kč.


________________________________________________________