Změna platby školného a stravného od 1.9.2019

platba příkazem na účet - jednorázové částky 700,- stravné a 500,- Kč školné vždy k 15.v měsíci.Vyúčtování bude probíhat v prosinci a v červnu,kdy budou vráceny přeplatky na účet.

V září bude nutné uhradit stravné i za říjen a v měsíci červnu se již hradit nebude.

   Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentech.

 

V rámci aktivit MA 21 prostřednictvím MČ Praha 13 je naše škola zapojena do projektu

"Zuby jako perličky" - program je zaměřen na prevenci zubního kazu a správné techniky čištění zubů  - partner projektu  moderně vybavené zubní centrum u smile

 

 

 

PROJEKT 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188  - CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458

 

 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

 

Realizace :

 

Vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností,vybudování polytechnické učebny a polytechnického koutku.

Celková výše podpory činí - 1.284.690,- Kč

 

 

 PROJEKT  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-023/0003366  -


- Šablony pro MŠ Balónek


___________________________________________________________________________


 ___________________________________________________________________________


Je spolufinancován Evropskou unií


Projekt je zaměřen na osobnostní a sociální  rozvoj pedagogů,sdílení zkušeností a personální podpora škol.Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,kvalitnější vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.Celková výše podpory činí 428 448,- Kč.


________________________________________________________